Các tài nguyên và công cụ gốc để định hướng

Nguyễn Lý Yến Nhi, Hồ Hoàng Lan, Phạm Quang Minh, Đặng Phương Uyên, Lê Thanh Hải Đăng chuyển ngữ, Lê Thanh Thủy Trúc hiệu chỉnh.
Bảng đánh giá khó khăn nghề nghiệp (CDI)
Bảng đánh giá khó khăn nghề nghiệp (CDI) - Trực tuyến